Statut Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

(Uchwalony dnia 9.11.1991 r. przez X Walne Zgromadzenie BMP, zatwierdzony dnia 27.12.1991 r. przez Święty Sobór Biskupów PAKP; z poprawkami przyjętymi dnia 8.11.1997 r. przez XVI Walne Zgromadzenie BMP)

Rozdział I: Nazwa, teren działania, siedziba, struktury oraz symbol Bractwa.

 

1. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, zwane dalej Bractwem, działające na podstawie niniejszego Statutu skupia młodzież wyznania prawosławnego w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym. Bractwo posiada osobowość prawną (Dz.U. Nr 66, poz. 287).

2. Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Bractwa jest Białystok, ul. Św. Mikołaja 3.

4. Bractwo posiada struktury terenowe na obszarze całego kraju w poszczególnych diecezjach, dekanatach, parafiach, klasztorach i szkołach duchownych.

5. Bractwo posiada pieczęć: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

6. Symbol – znak Bractwa znajduje się w załączniku.

 

Rozdział II: Cele i zadania Bractwa.

7. Działalność Bractwa ma na celu:

 1. budzenie i rozwijanie zainteresowań w zakresie wiedzy teologicznej i życia duchowego,
 2. podnoszenie poziomu intelektualnego i moralnego w oparciu o naukę Kościoła Prawosławnego, w duchu Jego tradycji, celem kształcenia osobowości i wychowania młodego prawosławnego chrześcijanina, godnego członka swego Kościoła,
 3. kształtowanie postaw chrześcijańskich swoich członków w życiu codziennym, udzielania wzajemnej pomocy oraz pielęgnowanie więzi między członkami Bractwa,
 4. przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym,
 5. umożliwianie, nawiązywanie oraz pogłębianie kontaktów z prawosławną młodzieżą innych krajów,
 6. pomoc w kontaktach członków Bractwa z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich oraz innych religii.

8. Bractwo realizuje swoje zadania poprzez:

 1. prowadzenie samokształcenia i szkolenia zmierzającego do kształtowania postaw godnych członków Kościoła Prawosławnego i właściwych postaw obywatelskich,
 2. organizowanie zebrań, odczytów, seminariów, pielgrzymek, spotkań modlitewnych,
 3. działalność artystyczną, kulturalną i wypoczynkową,
 4. organizowanie samopomocy i pomocy starszym, chorym, niepełnosprawnym, dotkniętym wypadkami losowymi,
 5. organizowanie wspólnych wyjazdów na parafie, obozów i imprez turystycznych,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. prowadzenie działalności gospodarczej, której celem jest zdobywanie środków przeznaczonych na cele kultowe, naukowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, konserwację zabytków, działalność charytatywno-opiekuńczą, inwestycje sakralne oraz działalność statutową Bractwa.

9. Swoje cele i zadania Bractwo realizuje we współpracy z duchowieństwem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Rozdział III: Struktura organizacyjna Bractwa, władze Bractwa i zasady ich wyboru.

10.

 1. Bractwo posiada następujące struktury terenowe: Rady Diecezjalne Młodzieży, Rady Dekanalne Młodzieży, Rady Parafialne Młodzieży oraz oddzielne grupy Bractwa w ramach parafii, klasztorów i szkół duchownych, jak też inne grupy młodzieży w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym.
 2. Struktury terenowe posiadają szeroką autonomię w zakresie działalności na swoim terenie, działają w oparciu o wewnętrzne programy działań.
 3. Do kompetencji struktur terenowych należy:
  a) prowadzenie aktywnej działalności zgodnie z niniejszym Statutem i zadaniami określonymi przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Centralny Bractwa,
  b) uchwalanie na odpowiednim szczeblu programów działania i budżetów,
  c) wybieranie i odwoływanie terenowych władz Bractwa na własnym terenie działania,
  d) rozpatrywanie corocznych sprawozdań z realizacji zadań oraz działalności finansowej,
  e) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Bractwa.
 4. Najwyższą władzą w strukturach terenowych Bractwa jest Walne Zgromadzenie członków (lub członków-delegatów) odpowiedniego szczebla.
 5. Do powołania najmniejszej struktury terenowej (np. koła Bractwa w ramach parafii) potrzeba przynajmniej pięciu członków-założycieli.
 6. Bractwo może powoływać fundacje i inne jednostki organizacyjne.
 7. Bractwo może zatrudniać pracownika, zwanego dalej Dyrektorem Biura Bractwa, odpowiadającego za sprawy gospodarcze Bractwa Młodzieży Prawosławnej.

 11.

 1. Wszystkie władze Bractwa pochodzą z wyboru.
 2. Wybory członków władz centralnych Bractwa odbywają się na następujących zasadach:
  a) wstępną listę kandydatów przygotowuje ustępujący Zarząd Centralny oraz Walne Zgromadzenie,
  b) nie ogranicza się liczby kandydatów,
  c) głosowanie jest tajne,
  d) wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów,
  e) opiekuna duchowego Bractwa wyznacza Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na wniosek Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybory w strukturach terenowych odbywają się również na powyższych zasadach.
 4. Odwoływanie członków władz odbywa się na takich samych zasadach jak wybór.
 5. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata.
 6. Uchwały władz Bractwa, z wyjątkiem spraw personalnych, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50 % + 1 osoby uprawnionej do głosowania. Uchwały w sprawach personalnych zapadają na takich samych zasadach, lecz w głosowaniu tajnym.

12.

  1. Władze Bractwa są centralne i terenowe.
  2. Władzami centralnymi są:
   a) Walne Zgromadzenie członków-delegatów Bractwa,
   b) Zarząd Centralny Bractwa,
   c) Komisja Rewizyjna.
  3. Walne Zgromadzenie
   a) Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Bractwa,
   b) Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie-delegaci Bractwa,
   c) Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne:
   – zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Centralny w porozumieniu z Opiekunem Bractwa z ramienia Świętego Soboru Biskupów jeden raz do roku,
   – nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane tylko na określony temat na podstawie: uchwały Zarządu Centralnego, wniosku Komisji Rewizyjnej, pisemnego wniosku 1/4 członków-delegatów,
   d) organizacją Walnego Zgromadzenia zajmuje się Zarząd Centralny Bractwa,
   e) w Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie-delegaci Bractwa w liczbie dwóch delegatów z każdej jednostki organizacyjnej Bractwa oraz członkowie władz Bractwa wymienionych w & 12, pkt. 2 b)-c). Liczba członków-delegatów ulega zwiększeniu o jednego na każdych dziesięciu członków koła ponad liczbę dwadzieścia, maksymalnie jednak do pięciu członków-delegatów z jednego koła,
   f) uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut niniejszy nie przewiduje inaczej,
   g) do czynności Walnego Zgromadzenia należy:
   – wybór Zarządu Centralnego i Komisji Rewizyjnej,
   – ocena działalności oraz przyjęcie lub odrzucenie absolutorium ustępujących władz,
   – ocena i zatwierdzenie planów działalności Bractwa,
   – wprowadzanie ewentualnych zmian w Statucie,
   – ewentualne wykluczenie lub zawieszenie w czynnościach członków władz centralnych,
   – ustalenie wysokości składek członkowskich,
   – mianowanie członków honorowych,
   – ewentualne rozwiązanie Bractwa.
  4. Zarząd Centralny Bractwa
   a) w okresie między obradami Walnego Zgromadzenia działalnością Bractwa kieruje Zarząd Centralny,
   b) w skład Zarządu Centralnego wchodzą:
   – przewodniczący,
   – trzech wiceprzewodniczących,
   – skarbnik,
   – sekretarz,
   – przewodniczący Zarządów Bractw Diecezjalnych,
   – trzech członków,
   – opiekun duchowy
   c) Zarząd Centralny jest organem wykonawczym i reprezentującym Bractwo wobec władz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji społecznych, gospodarczych oraz organizacji zagranicznych,
   d) w szczególności Zarząd Centralny:
   – czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia,
   – zwołuje Walne Zgromadzenie,
   – czuwa na przestrzeganiem Statutu,
   – podczas Walnych Zgromadzeń składa sprawozdania ze swojej działalności,
   – koordynuje działalność Bractwa i współpracę struktur terenowych w ramach akcji centralnych (np. pielgrzymki, zjazdy, obozy itp.),
   – odpowiada za sprawy finansowe,
   – utrzymuje kontakty z organizacjami prawosławnymi i ekumenicznymi w kraju i za granicą,
   – organizuje wszechstronną pomoc strukturom terenowym,
   – określa szczegółowy podział kompetencji między Zarządem Centralnym a władzami terenowymi Bractwa,
   – w zależności od potrzeb:
   – na podstawie posiadanych kwalifikacji i kompetencji zatrudnia pracowników Zarządu,
   – powołuje do życia komisje do zadań specjalnych oraz zatrudnia ich członków i pracowników,
   – zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące,
   – każdorazowo przedkłada sprawozdania ze swych posiedzeń Świętemu Soborowi Biskupów poprzez swego Opiekuna Duchowego z ramienia Świętego Soboru,
   e) za Zarząd Centralny dokumenty podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący, a w sprawach finansowych również skarbnik,
   f) kadencja Zarządu Centralnego trwa trzy lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu Centralnego,
   g) podział funkcji i obowiązków członków Zarządu Centralnego dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Zarządu.
  5. Komisja Rewizyjna
   a) w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby doświadczone w pracy w Bractwie: przewodniczący i dwóch członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat,
   b) Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolowania wszystkich akt Zarządu Centralnego i innych organów Bractwa,
   c) Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie i występuje w wnioskiem o ewentualne udzielenie absolutorium Zarządowi Centralnemu.
  6. Przepisy powyższe stosuje się do struktur terenowych.

  Rozdział IV: Członkowie Bractwa, ich prawa i obowiązki.

   

  13.

  1. Członkowie Bractwa mogą być zwyczajni i honorowi.
  2. Członkowie zwyczajni
   a) członkiem zwyczajnym Bractwa może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wyznania prawosławnego w wieku od 16 do 35 lat, którego postawa religijna i etyczna jest nienaganna, który akceptuje Statut i cele Bractwa oraz który należy do dowolnej struktury terenowej. Członek władz Bractwa, który ukończył 35 rok życia zachowuje członkostwo zwyczajne do końca kadencji,
   b) każdy członek zwyczajny ma prawo do posiadania legitymacji członkowskiej, której ważność przedłuża się corocznie po uiszczeniu składki, i która uprawnia do korzystania z ulg przysługujących jej posiadaczom. Rodzaj i wysokość przysługujących ulg ustala Zarząd Centralny i władze terenowe Bractwa,
   c) członek zwyczajny ma obowiązek:
   – realizowania celów i zadań Bractwa,
   – czynnego udziału w życiu Bractwa,
   – postępowania w życiu publicznym i prywatnym zgodnie z zasadami chrześcijańskimi,
   – przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Bractwa,
   – regularnego płacenia składek członkowskich,
   d) członek zwyczajny na prawo:
   – uczestniczyć w zebraniach Bractwa, w szczególności gdy podejmowane są postępowania dotyczące jego osoby,
   – wybierać i być wybieranym do poszczególnych władz Bractwa,
   – uczestniczyć w ustalaniu instrukcji dla wybranych delegatów,
   – brać udział w działalności Bractwa i korzystać z urządzeń będących w dyspozycji Bractwa,
   – odwoływać się od decyzji wszystkich organów Bractwa do Walnego Zgromadzenia.
  3. Członkowie honorowi
   a) osobom szczególnie zasłużonym dla Bractwa może być nadany tytuł członka honorowego,
   b) członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zgromadzenie większością co najmniej 3/4 głosów uprawnionych do głosowania na wniosek członka zwyczajnego,
   c) członek honorowy na prawa zgodnie z & 13, pkt. 2 d), z wyjątkiem podpunktu 2.
  4. Za nieprzestrzeganie Statutu Walne Zgromadzenie Bractwa może stosować następujące kary (z zaznaczeniem czasu ich trwania):
   a) upomnienie,
   b) nagana,
   c) zawieszenie w prawach członka Bractwa i pozbawienie ulg wynikających z faktu posiadania legitymacji członkowskiej (na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy),
   d) wykluczenie z Bractwa z powiadomieniem władz Kościoła i pozbawienie legitymacji członkowskiej.
  5. Ponowne przyjęcie do Bractwa może nastąpić według trybu z & 13, pkt. 2a).

   

  Rozdział V: Majątek Bractwa i źródła dochodów.

   

  14.

  1. Majątek Bractwa stanowią wszystkie prawnie nabyte lub otrzymane ruchomości i nieruchomości.
  2. Źródłami dochodów Bractwa są:
   a) składki członkowskie i wpisowe, dotacje, darowizny itp.,
   b) dochody z imprez kulturalnych i turystycznych,
   c) dochody ze statutowej działalności gospodarczej,
   d) dochody z innych form działalności statutowej.
  3. Dochody Bractwa przeznaczone są na jego działalność statutową według budżetów uchwalanych na Walnym Zgromadzeniu i na zebraniach struktur terenowych.

   

  Rozdział VI: Postanowienia końcowe.

  15.

  Zmiany niniejszego Statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków-delegatów Bractwa. Statut i jego zmiany zatwierdza Święty Sobór Biskupów.

  16.

  Rozwiązanie Bractwa następuje:
  1. decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
  2. na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

  17.

  W przypadku rozwiązania Bractwa jego majątek przechodzi na własność Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  Kategorie: Pozostałe