Statut Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Rozdział I: Postanowienia wstępne

1. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, zwane dalej Bractwem, działające na podstawie niniejszego Statutu, jest organizacją skupiającą młodzież wyznania prawosławnego. Działa na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. 2023.544 tj. z dnia 23.03.2023 r.) oraz uchwały Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Nr 183/1980. Bractwo posiada osobowość prawną.

2. Reprezentantem Bractwa jest Przewodniczący.

3. Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Siedzibą Bractwa jest miasto Białystok.

5. Bractwo może posiadać struktury terenowe na poziomie diecezji, dekanatów, parafii, klasztorów, szkół duchownych, zgodnie z podziałem administracyjnym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
     5.1. Na poziomie centralnym władzami Bractwa są:
          a) Walne Zgromadzenie Członków
          b) Zarząd Centralny Bractwa
          c) Komisja Rewizyjna

6. Bractwo posiada pieczęci: okrągłą i podłużne.
     6.1. Pieczęć okrągła: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.
     6.2. Pieczęć podłużna nr 1: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, adres, nr NIP, nr telefonu.
     6.3. Pieczęć podłużna nr 2: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, adres, nr konta bankowego, nr telefonu.
     6.4. Struktury terenowe Bractwa mogą posiadać własną pieczęć podłużną.

7. Symbol – znak Bractwa znajduje się w załączniku.

Rozdział II: Cele i ich realizacja.

8. Działalność Bractwa ma na celu:
     a) budzenie i rozwijanie zainteresowań w zakresie wiedzy teologicznej i życia duchowego,
     b) podnoszenie poziomu intelektualnego i moralnego w oparciu o naukę Cerkwi Prawosławnej, w duchu Jej tradycji, celem kształcenia osobowości i wychowania młodego prawosławnego chrześcijanina,
     c) kształtowanie postaw chrześcijańskich swoich członków w życiu codziennym, udzielania wzajemnej pomocy oraz pielęgnowanie więzi między członkami Bractwa,
     d) przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym,
     e) umożliwianie, nawiązywanie oraz pogłębianie kontaktów z prawosławną młodzieżą innych krajów,
     f) tworzenie płaszczyzny do poznawania młodzieży innych wyznań,
     g) kultywowanie tradycji i kultury narodów tworzących społeczność wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
     h) kształtowanie postaw godnych członków Cerkwi Prawosławnej i właściwych postaw obywatelskich.

9. Bractwo realizuje swoje cele poprzez:
     a) prowadzenie samokształcenia i szkolenia poprzez organizowanie zebrań, odczytów,
seminariów, pielgrzymek, spotkań modlitewnych, konferencji i kursów,
     b) działalność artystyczną, kulturalną, turystyczną i wypoczynkową,
     c) organizowanie samopomocy i pomocy starszym, chorym, niepełnosprawnym, dotkniętym wypadkami losowymi,
     d) organizowanie wspólnych wyjazdów, obozów i imprez turystycznych i sportowych,
     e) prowadzenie działalności wydawniczej,
     f) prowadzenie działalności gospodarczej, której celem jest zdobywanie środków
przeznaczonych na działalność statutową Bractwa
     g) organizowanie zebrań, odczytów, seminariów, pielgrzymek, spotkań modlitewnych.

10. Swoje cele statutowe Bractwo realizuje we współpracy z duchowieństwem Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

11. Członkami Bractwa mogą być osoby fizyczne wyznania prawosławnego.

12. Bractwo zrzesza członków wspierających, zwyczajnych i honorowych.

13. Małoletni poniżej 16. roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Bractwa bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach oraz bez korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz Bractwa.

14. Członkowie Bractwa mogą posiadać legitymacje członkowskie. Zasady wydawania i posługiwania się nimi określa Zarząd Centralny w odrębnym regulaminie.

15. Wszyscy członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu.

16. Listy członków honorowych, wspierających i zwyczajnych są tworzone i przechowywane w Zarządzie Centralnym Bractwa.

Członkowie wspierający

17. Członkiem wspierającym Bractwa może zostać osoba fizyczna wyznania prawosławnego deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji zadań statutowych.

     17.1. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Centralnego lub zarządu diecezjalnego.

    17.2. Formy i rodzaj wspierania Bractwa członkowie wspierający ustalają z odpowiednim zarządem.

    17.3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, z wyjątkiem podpunktu 17.4.

     17.4. Członkowie wspierający w wieku od 16. do 35. roku życia posiadają bierne prawo wyborcze.

     17.5. W momencie wyboru do władz Bractwa członek wspierający staje się członkiem zwyczajnym.

Członkowie zwyczajni

19. Członkiem zwyczajnym Bractwa może zostać każda osoba wyznania prawosławnego w wieku do 35 lat, której postawa religijna i etyczna jest nienaganna, która akceptuje Statut Bractwa i złoży akces do dowolnej struktury terenowej. Członek władz Bractwa, który ukończył 35. rok życia, zachowuje członkostwo zwyczajne do końca trzyletniej kadencji.

     19.1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
          a) realizowania celów i zadań Bractwa,
          b) czynnego udziału w życiu Bractwa,
          c) postępowania w życiu publicznym i prywatnym zgodnie z zasadami chrześcijańskimi,
          d) regularnego płacenia składek członkowskich, o ile zostały ustanowione przez Walne Zgromadzenie Członków,
          e) przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Bractwa.

     19.2. Członek zwyczajny na prawo:
          a) uczestniczyć w zebraniach Bractwa, w szczególności gdy podejmowane są postępowania dotyczące jego osoby,
          b) wybierać i być wybieranym do poszczególnych władz Bractwa, za wyjątkiem punktu 13.
          c) uczestniczyć w ustalaniu instrukcji dla wybranych delegatów,
          d) brać udział w działalności Bractwa,
          e) odwoływać się od decyzji wszystkich organów Bractwa do Walnego Zgromadzenia.

Członkowie honorowi

  20. Osobom szczególnie zasłużonym dla Bractwa może być nadany tytuł członka honorowego.
       20.1. Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zgromadzenie Bractwa większością co najmniej 3/4 głosów uprawnionych do głosowania na wniosek członka zwyczajnego.
       20.2. Członek honorowy ma prawa zgodnie z 19.2., z wyjątkiem podpunktu b).

  21. Za nieprzestrzeganie Statutu walne zgromadzenie struktury terenowej Bractwa, a w przypadku członków Zarządu Centralnego – Walne Zgromadzenie Członków Bractwa, może stosować następujące kary:
       a) upomnienie,
       b) nagana,
       c) zawieszenie w prawach członka Bractwa (na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy),
       d) wykluczenie z Bractwa z powiadomieniem władz Cerkwi.

  22. Ponowne przyjęcie do Bractwa może nastąpić po pisemnym zobowiązaniu danej osoby do przestrzegania statutu Bractwa i wpisania na listę członków Bractwa za zgodą organu, który pozbawił ją członkostwa.

  23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
       a) rezygnacji w formie ustnej lub pisemnej złożonej na ręce Zarządu Centralnego lub zarządu dowolnej struktury terenowej,
       b) śmierci członka Bractwa,
       c) wykluczenia przez Zarząd Centralny bądź zarząd struktury terenowej w wyniku notorycznego uchylania się od czynnego udziału w życiu Bractwa oraz realizowania jego celów i zadań.
       23.1. Skutkiem utraty członkostwa z Bractwa jest wykreślenie z listy członków.

  24. W przypadku pozbawienia członkostwa w Bractwie osobie wykluczonej przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do instancji stojącej stopień wyżej w hierarchii niż struktura wykluczająca (w przypadku wykluczenia przez strukturę parafialną/dekanalną – do Bractwa diecezjalnego, przez strukturę diecezjalną – do Zarządu Centralnego, przez Zarząd Centralny – do Walnego Zgromadzenia).

  Rozdział IV: Struktura organizacyjna, władze i zasady ich wyboru

  25. Struktura organizacyjna Bractwa obejmuje poziom centralny, diecezjalny oraz terenowy.

  26. Struktury Bractwa posiadają szeroką autonomię w zakresie działalności na swoim terenie i działają w oparciu o wewnętrzne regulaminy.

  Walne Zgromadzenie Członków

  27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą i Organem Bractwa.
       27.1. Walnym Zgromadzeniem Członków kieruje Przewodniczący Bractwa lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Bractwa.
       27.2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
       27.3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
       27.4. Jeżeli liczba członków Bractwa przekroczy liczbę 50 osób, Walne Zgromadzenie Członków może być zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
       27.5. Członkowie struktur terenowych wybierają delegatów w liczbie nie większej niż 3 osoby spośród swoich członków.
       27.6. Do Walnego Zgromadzenia Delegatów stosuje się przepisy odnoszące się do Walnego Zgromadzenia Członków.
       27.7. W poszczególnych strukturach terenowych najwyższą władzę pełni walne zgromadzenie członków odpowiedniego poziomu.
       27.8. W przypadku, gdy liczba członków danej struktury terenowej przekroczy liczbę 30 osób, walne zgromadzenie członków może być zastąpione walnym zgromadzeniem delegatów odpowiedniego poziomu.
       27.9. Walne zwyczajne sprawozdawcze Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na 1 rok, natomiast raz na 3 lata zwoływane jest przez zarząd danej struktury terenowej walne sprawozdawczo–wyborcze Zgromadzenie Członków. Termin i miejsce obrad Zgromadzenia zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków odpowiedniej struktury co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku walnych zgromadzeń na poziomie diecezjalnym, zarząd diecezjalny w powyższym terminie zawiadamia także Zarząd Centralny i Komisję Rewizyjną.
       27.10. Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Centralny z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Bractwa.
       27.11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
            a) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Bractwa na okres kadencji,
            b) uchwalenie statutu i jego zmian,
            c) wybór i odwołanie Przewodniczącego Bractwa, Zarządu Centralnego, Komisji Rewizyjnej,
            d) udzielanie Zarządowi Centralnemu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
            e) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Centralnego i Komisji Rewizyjnej,
            f) uchwalanie regulaminu Zarządu Centralnego i innych regulaminów wewnętrznych dotyczących organów centralnych Bractwa,
            g) uchwalanie planu finansowego Bractwa,
            h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Bractwa,
            i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Bractwa lub jego władze,
            j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Centralnego,
            k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd Centralny, Komisję Rewizyjną lub członków Bractwa, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Bractwa,
            l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Bractwa,
            m) nadawanie honorowego członkostwa.
       27.12. Przepisy dotyczące kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków odnoszą się także do walnych zgromadzeń struktur terenowych z zastrzeżeniem, że decyzje dotyczą odpowiednich struktur terenowych oraz z wyłączeniem punktów 27.11.b, 27.11.l, 27.11.m.

  Komisja Rewizyjna

  28. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Bractwa. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
       28.1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą cztery osoby doświadczone w pracy w Bractwie: przewodniczący i dwóch członków oraz opiekun duchowny z głosem doradczym. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
       28.2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Centralnego ani zarządów diecezjalnych i pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
       28.3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
       28.4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
            a) Kontrola działalności poszczególnych organów Bractwa z uwzględnieniem zgodności z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i innymi regulaminami,
            b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu, prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu Centralnego,
            c) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Centralnego,
            d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

  Zarząd Centralny i struktury terenowe

  29. Do powołania najmniejszej struktury terenowej potrzeba co najmniej dwóch członków założycieli i opiekuna wyznaczonego we współpracy z duchowieństwem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  30. W okresie pomiędzy obradami walnego zgromadzenia działalnością poszczególnych struktur organizacyjnych Bractwa kieruje zarząd danej struktury wybrany na trzyletnią kadencję.
       30.1. Jeżeli struktura liczy mniej niż 5 osób, zarząd może być jednoosobowy (przewodniczący).
       30.2. W strukturach liczących powyżej 5 osób zarząd musi składać się z co najmniej 3 osób (przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik).

  31. W strukturach diecezjalnych i centralnej liczbę członków zarządu określa walne zgromadzenie danej struktury z zastrzeżeniem, że:
       31.1. Na poziomie diecezjalnym zarząd powinien składać się z minimum 5 osób (przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik)
       31.2. Zarząd Centralny powinien składać się z minimum 5 osób (przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik) oraz wszystkich przewodniczących zarządów diecezjalnych.
       31.3. W pracach każdej z tych struktur uczestniczy jej opiekun duchowy z głosem doradczym.

  32. Do kompetencji zarządów struktur Bractwa należy:
       a) prowadzenie aktywnej działalności zgodnie z niniejszym Statutem i zadaniami określonymi przez walne zgromadzenia odpowiednich poziomów,
       b) uchwalanie na odpowiednim poziomie organizacyjnym programów działania i budżetów,
       c) sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji zadań oraz działalności finansowej,
       d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Bractwa na terenie danej struktury,
       e) zwoływanie walnego zgromadzenia członków danej struktury,
       f) reprezentowania członków bractwa danej struktury na zewnątrz,
       g) przyjmowanie i wykluczanie członków,
       h) wnioskowanie o nadanie honorowego członkostwa oraz innych wyróżnień i odznaczeń.

  33. Zarządy struktur Bractwa mogą powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.

  34. Zarząd Centralny do prowadzenia spraw Bractwa może tworzyć biura i zatrudniać pracowników

  35. Uchwały władz Bractwa, z wyjątkiem spraw personalnych, o ile Statut nie stanowi inaczej, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% + 1 osoby uprawnionej do głosowania. Uchwały w sprawach personalnych zapadają na takich samych zasadach, lecz w głosowaniu tajnym.

  36. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Bractwa wymagany jest podpis Przewodniczącego, a w sprawach finansowych także podpis Skarbnika.
       36.1. Przewodniczący w porozumieniu ze Skarbnikiem mogą upoważniać członków Bractwa do zaciągania jednorazowych zobowiązań finansowych jeśli takie działanie jest spójne z celami i zadaniami Bractwa.

  37. Członkowie Zarządu Centralnego mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnację z pełnionej funkcji przyjmuje Przewodniczący Bractwa.

  38. W razie, gdy skład władz Bractwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej przez organ, którego skład uległ zmniejszeniu, poprzez powołanie kandydata, który na zebraniu wyborczym uzyskał kolejną najwyższą liczbę głosów.

  39. W przypadku rezygnacji bądź śmierci Przewodniczącego Bractwa jego obowiązki do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków przejmuje pierwszy wiceprzewodniczący Zarządu Centralnego.

  Rozdział V: Majątek Bractwa i źródła dochodów.

  40. Majątek Bractwa stanowią wszystkie prawnie nabyte lub otrzymane ruchomości i nieruchomości. Źródłami dochodów Bractwa są:
       a) składki członkowskie, dotacje, darowizny itp.,
       b) dochody z imprez kulturalnych i turystycznych,
       c) dochody ze statutowej działalności gospodarczej,
       d) dochody z innych form działalności statutowej.

  41. Dochody Bractwa przeznaczone są na jego działalność statutową według budżetów uchwalanych na Walnym Zgromadzeniu i na zebraniach struktur terenowych.

  Rozdział VI: Postanowienia końcowe.

  42. Zmiany niniejszego Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Bractwa większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków-delegatów. Statut i jego zmiany zatwierdza Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  43. Rozwiązanie Bractwa następuje:
       a) decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
       b) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
       43.1. W przypadku rozwiązania Bractwa jego majątek przechodzi na własność Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  44. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  Załącznik 1
  Kategorie: Pozostałe