Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, 8 grudnia odbyło się we Wrocławiu XXXVII Walne Zgromadzenie BMP w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią, którą celebrował Jego Ekscelencja Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński w asyście Jego Ekscelencji Grzegorza, Arcybiskupa Bielskiego, Opiekuna Duchowego BMP w Polsce z Ramienia Soboru Biskupów PAKP; Jego Ekscelencji Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego oraz przybyłego duchowieństwa.

Po przywitaniu przybyłych gości i przemówieniach wstępnych miała miejsce prezentacja sprawozdań z działalności Bractwa. Przedstawili je przewodniczący lub przedstawiciele wszystkich zarządów diecezjalnych. Ostatnie sprawozdanie, Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Centralnego, wraz ze sprawozdaniem finansowym, przedstawił Przewodniczący BMP w Polsce Maciej Owsiejczuk.

W dalszej części spotkania o. Jarosław Jóźwik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie oceniające działalność Bractwa w ostatnim roku. Na wniosek komisji przeprowadzono głosowanie w wyniku którego delegaci Walnego Zgromadzenia większością głosów przyznali absolutorium ustępującemu Zarządowi Centralnemu.

Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia było przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu Centralnego i Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania do zarządu zostali wybrani:

 • Piotr Giegiel – Przewodniczący
 • Ksenia Andrejuk
 • Michał Kuźmiuk
 • Aleksandra Gryk
 • Michał Mirończuk
 • Monika Andrzejuk
 • Paweł Turczyński
 • Krzysztof Sienkiewicz
 • Rafał Zdanowicz

W skład Komisji Rewizyjnej BMP w Polsce weszli:

 • o. Jarosław Jóźwik
 • Paweł Matowicki
 • Agnieszka Chomiuk.

Spotkanie zakończono przedstawieniem kalendarium na następny rok oraz wolnymi wnioskami. W spotkaniu wzięło udział 150 osób. Obecne były delegacje ze wszystkich diecezji PAKP.

Foto: Anna Sydoruk