Z błogosławieństwa Jego Eminencji Najprzewielebniejszego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego w dniu 17.12.2022 w Chełmie odbyło się jubileuszowe, 40. Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Pierwsi uczestnicy wydarzenia, z racji znacznej odległości od swoich miejscowości, przybyli na miejsce już w piątek 16 grudnia. Dzięki staraniom proboszcza parafii św. Jana Teologa, ks. dr. Jarosława Szczura, mieli możliwość przenocowania w jednej z miejscowych szkół.

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się Boską Liturgią celebrowaną w chełmskiej cerkwi przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego. Po lekturze Ewangelii arcypasterz zwrócił się do zebranej młodzieży z pouczeniem. Dobitnie zwrócił uwagę na wielowiekową historię prawosławia na ziemi chełmskiej, podkreślił także mnogość tragicznych wydarzeń, których doświadczyła Cerkiew na tym terenie. Ukazując paralele między losami św. wielkomęczennicy Barbary, której modlitewna pamięć akurat była obchodzona tego dnia, oraz wydarzeniami z historii najnowszej, związanymi z ofiarą Męczenników Chełmskich i Podlaskich, arcybiskup Abel przestrzegł młodzież, aby stale rozwijała swoją prawosławną świadomość. Zauważył, że poprzez głębokie osadzenie w tradycji Cerkwi młody człowiek może przeciwdziałać negatywnym procesom, które dotykają współczesny świat. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywały się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. Przybyłą młodzież oraz licznych opiekunów duchowych jeszcze raz przywitał arcybiskup Abel, wyrażając nadzieję, że czas spędzony w mieście, w którym znajduje się najstarsza w Polsce prawosławna katedra biskupa, będzie dla nich owocny. Przekazał również pozdrowienia od Jego Eminencji Metropolity Sawy oraz Jego Ekscelencji Arcybiskupa Grzegorza, opiekuna Bractwa z ramienia Soboru Biskupów. Następnie głos zabrała Pani Aneta Szostak, Dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Sportu. Przywitała wszystkich przybyłych w imieniu Prezydenta Miasta Chełma Jakuba Banaszka. Pan Prezydent w skierowanym do młodzieży liście wyraził uznanie dla dotychczasowej działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej oraz zadowolenie z faktu, że właśnie Chełm gości tegoroczne Walne Zgromadzenie. Jako kolejny głos zabrał Aleksander Wasyluk, ustępujący Koordynator do spraw młodzieży Cerkwi w Polsce. Pokrótce przedstawił najważniejsze aspekty swojej dwuletniej pracy na tym stanowisku, w sposób szczególny akcentując zagadnienia, na których, jak zauważył, powinni skupiać się jego następcy. Zrelacjonował również aktualny stan prac remontowych w ośrodku w Białowieży. Następnie rozpoczęła się część robocza Zgromadzenia. Delegaci zostali zapoznani z merytorycznym i finansowym sprawozdaniem przygotowanym przez Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej, a także sprawozdaniem i opinią Komisji Rewizyjnej BMP. Po tym odbyło się głosowanie, w wyniku którego Zarządowi jednogłośnie przyznano absolutorium. Dalszy etap spotkania upłynął pod znakiem wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Bractwa. W ich wyniku na wakatujące stanowisko objął Michał Mirończuk. Zwieńczeniem obrad Walnego Zgromadzenia była część poświęcona na zgłaszanie wolnych wniosków. W jej trakcie wywiązała się żywa dyskusja dotycząca niektórych aspektów funkcjonowania Bractwa, m.in. organizowanych przez Zarząd Centralny form letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, przyszłości bractwowego czasopisma „Arche”, współpracy zagranicznej oraz potrzeby modernizacji statutu Bractwa. Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce jest najwyższą władzą wśród struktur terenowych tejże organizacji. Zgodnie z uchwalonym w 1997 r. statutem Bractwa powinno odbywać się raz do roku, możliwe jest także zwołanie Zgromadzenia Nadzwyczajnego. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie-delegaci Bractwa w liczbie dwóch delegatów z każdej jednostki organizacyjnej Bractwa. Niepisaną tradycją jest, aby każdego roku obywało się ono w różnych zakątkach Polski, tak, aby zapewnić możliwość równego uczestnictwa w nim młodzieży ze wszystkich diecezji naszej Cerkwi. Tegoroczne Walne Zgromadzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Chełma Jakuba Banaszka oraz patronatem medialnym serwisu cerkiew.pl, Radia BonTon oraz tygodnika Super Tydzień Chełmski. Pomoc w organizacji wydarzenia okazała Parafia Prawosławna pw. św. Jana Teologa w Chełmie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Zespół Szkół Gastronomicznych w Chełmie, II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie oraz Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti. Zorganizowanie zbiorowego przejazdu do Chełma dla młodzieży z województwa podlaskiego możliwe było dzięki wsparciu finansowemu władz miejskich Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz oraz wójtowi gminy Orla.