Dnia 2 kwietnia 2022 r. członkowie Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce odwiedzili Warszawę, gdzie mieli możliwość spotkania się z Jego Eminencją, Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polsce. W spotkaniu wziął udział również Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski – opiekun Bractwa ze strony Święto Soboru Biskupów.

Władyka Sawa został poinformowany o bieżących, najważniejszych aspektach naszej działalności, koncentrujących się głównie wokół przygotowań do tegorocznej „Majowej” – Paschalnej Pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę oraz pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy. Przywołując ciekawe historie ze swego życia, Jego Eminencja udzielił wielu wskazówek dotyczących skutecznego funkcjonowania organizacji cerkiewnych, także Bractwa. Podkreślił, że w naszej pracy powinniśmy kierować się przede wszystkim soborowością, jedną z najważniejszych zasad prawosławia.

Otrzymawszy arcypasterskie błogosławieństwo zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce, udaliśmy się na spotkanie robocze z członkami zarządów diecezjalnych Bractwa i ich opiekunów duchowych. Wzięło w nim udział ponad 50 osób, co napełniło nas niezwykłą radością. Rozpoczęliśmy je molebnem sprawowanym w cerkwi św. Cyryla i Metodego w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej. Obrady otworzył arcybiskup Grzegorz, który przekazał wszystkim zebranym pozdrowienia i błogosławieństwo metropolity Sawy.

Trwające ponad 6 godzin posiedzenie prowadzone było w duchu wspomnianej już soborowości. Dyskutowaliśmy nad istotnymi problemami funkcjonowania Bractwa i naszymi planami na przyszłość. Poruszone zostało wiele kwestii nurtujących zarówno młodzież, jak i przedstawicieli duchowieństwa. Cieszymy się, że wszyscy uczestniczący aktywnie zaangażowali się w rozmowę, dzięki czemu mieliśmy możliwość poznania różnych ciekawych, niekiedy odmiennych od naszych, punktów widzenia. Mamy nadzieję, że częstotliwość tego typu spotkań w przyszłości wzrośnie – żywe uczestnictwo wszystkich zebranych osób w dyskusjach dobitnie pokazało ich potrzebę i wagę.